حفاري چاه

   قیمت 100 تومان

     حفاري چاه

     09125130882

    http://www.cheshme avaran.ir

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

حفاري چاه عميق و نيمه عميق با دستگاه روتاري و ضربه اي
بازوبست چاه و تعمير پمپ شناور و شفت غلافت
لايروبي چاه
كف شكني چاه


1 رای