کنترل تراکم خاک

   قیمت 400,000 تومان

     شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج

     09032459219

    بازدید:   279   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

در پروژه هایی که بواسطه توپوگرافی زمین، نیاز به خاکریزی در بخش هایی از پروژه باشد، به منظور پیشگیری از نشست های آتی خاک، تراکم خاک ضروری است. کنترل تراکم با کمک آزمایشی به نام مخروط ماسه انجام می گردد.


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج