کرگیری بتن

   قیمت 400,000 تومان

     شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج

     09032459219

    بازدید:   286   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

در صورتی که بعد از بتن ریزی نیاز به تعیین مقاومت فشاری بتن باشد، از بخش هایی از سازه که تحت تاثیر تنش های کمتری می باشد، کر گیری شده و کرها پس از کپینگ تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار می گیرند. کرگیری می تواند از ساختمان، جدول و یا هر سازه بتنی صورت گیرد. شرکت کاوش مهار البرز در این زمینه فعالیت دارد.


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج