حیدرفتاحی

استاد کار

216 بازدید

تاسیسات شهر

مجری تاسیسات انواع لوله کشی

191 بازدید

حسینی

مجری ومدیر خدمات فنی حرفه ای ها

166 بازدید

محمداقوامی

تاسیسات ساختمانی محمد

238 بازدید

حسینی

مدیر خدمات فنی لوله کشی لوله بازکنی درتهران

180 بازدید

رضا مردپور

مدیر پروژه

206 بازدید

خدمات فنی بهاران

سیستم تهویه مطبوع ولوله کشی

198 بازدید

محمدشفیع

استادکار

155 بازدید

شهرام سیاح

مجری ومدیریت

792 بازدید

حسینی

مدیر شرکت لوله بازکنی تخلیه چاه درتهران

172 بازدید

1