محمدشفیع

استادکار

1014 بازدید

حسینی

مدیر شرکت لوله بازکنی تخلیه چاه درتهران

1036 بازدید

محمداقوامی

تاسیسات ساختمانی محمد

1125 بازدید

رضا مردپور

مدیر پروژه

1062 بازدید

حسینی

مجری ومدیر خدمات فنی حرفه ای ها

1012 بازدید

حیدرفتاحی

استاد کار

1076 بازدید

شهرام سیاح

مجری ومدیریت

1716 بازدید

خدمات فنی بهاران

سیستم تهویه مطبوع ولوله کشی

1046 بازدید

حسینی

مدیر خدمات فنی لوله کشی لوله بازکنی درتهران

998 بازدید

تاسیسات شهر

مجری تاسیسات انواع لوله کشی

1012 بازدید

1