حسینی

مجری ومدیر خدمات فنی حرفه ای ها

86 بازدید

رضا مردپور

مدیر پروژه

110 بازدید

شهرام سیاح

مجری ومدیریت

685 بازدید

حسینی

مدیر خدمات فنی لوله کشی لوله بازکنی درتهران

98 بازدید

حسینی

مدیر شرکت لوله بازکنی تخلیه چاه درتهران

91 بازدید

محمداقوامی

تاسیسات ساختمانی محمد

162 بازدید

خدمات فنی بهاران

سیستم تهویه مطبوع ولوله کشی

106 بازدید

تاسیسات شهر

مجری تاسیسات انواع لوله کشی

106 بازدید

حیدرفتاحی

استاد کار

127 بازدید

محمدشفیع

استادکار

72 بازدید

1