دسته بندی موضوعات ساختمانی

نقشه برداری

انجام کلیه ی امور مربوط به نقشه برداری زیرزمینی-مسیر-نظامی-آب نگاری و....

* نقشه برداری و تفکیک اراضی * تهیه نقشه های مسطحاتی و ...

استان اصفهان

87 بازدید

- تهیه نقشه ازبیلت با تاییدیه نظام مهندسی و کارشناس رسم ...

استان تهران

116 بازدید

انجام کلیه امور نقشه برداری و راهسازی محاسبه حجم عملیا ...

استان تهران

103 بازدید

برداشت ، حجم ، مساحت ، فونداسیون ، شاقول ، ستون ، تفکیک ...

استان تهران

210 بازدید

انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری طرح147 ، شاقولی ، ...

استان تهران

379 بازدید

مهندسی نقشه برداری فونداسیون ، دادگستری راه سازی ، ثب ...

استان تهران

273 بازدید

خدمات نقشه برداری توپوگرافی ، تفکیک ، مسیر ، حجم عملیا ...

استان تهران

131 بازدید

نقشه برداری تضمینی رسمی-نظام-شهرداری-ثبت-147-ارگانها ...

استان تهران

112 بازدید

نقشه برداری و فونداسیون از بیلت دریافت سند حجم خاکبردا ...

استان تهران

271 بازدید

کلیه ی امور نقشه برداری-UTM کارشناس رسمی 18سال سابقه ...

استان تهران

275 بازدید

انجام کلیه ی امور نقشه برداری بالاترین کیفیت و مناسب ت ...

استان تهران

131 بازدید

مهندسی نقشه برداری فونداسیون ، دادگستری راهسازی-ثبتی14 ...

استان تهران

122 بازدید

نقشه برداری کلیه ی مناطق کارشناسی رسمی-امور ثبتی

استان تهران

104 بازدید

کلیه ی امور نقشه برداری ساختمانی و ثبتی-کارشناس رسمی

استان تهران

100 بازدید

انجام امور نشه برداری ساختمانی UTM ، ماده ی 147 احجام ...

استان تهران

276 بازدید

انجام کلیه ی امور مرتبط با نقشه برداری ساختمانی ، UTM ...

استان تهران

282 بازدید

محصولات و خدمات نقشه برداری