پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

نیلینگ

اجرای نیلینگ

شرکت آرمان فن آوران زمین با تجارب پرسنل مجرب و تخصص های ...

استان تهران

7 بازدید

« تخصص و توانمندی های شرکت مهندسی حفار پایدار تهران » ...

استان تهران

61 بازدید

پیمانکار طراحی و اجرای عملیات نیلینگ ، انکراژ ، اجر ...

استان تهران

1019 بازدید

خدمات مهندسی ژئوتکنیک - نیلینگ - انکراژ - دیوار برلنی - ...

استان تهران

887 بازدید

طراح و مجری تخصصی عملیات خاکبرداری و پایدارسازی گودهای ...

استان تهران

880 بازدید

برخی از فعالیت های شرکت فاراب پی سنج اجرای عملیات خ ...

استان تهران

741 بازدید

خدمات مهندسی ژئوتکنیک - نیلینگ - انکراژ - دیوار برلنی ...

استان تهران

745 بازدید

محصولات و خدمات نیلینگ