پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

نیلینگ

اجرای نیلینگ

« تخصص و توانمندی های شرکت مهندسی حفار پایدار تهران » ...

استان تهران

34 بازدید

خدمات مهندسی ژئوتکنیک - نیلینگ - انکراژ - دیوار برلنی - ...

استان تهران

848 بازدید

خدمات مهندسی ژئوتکنیک - نیلینگ - انکراژ - دیوار برلنی ...

استان تهران

694 بازدید

پیمانکار طراحی و اجرای عملیات نیلینگ ، انکراژ ، اجرای ش ...

استان تهران

948 بازدید

برخی از فعالیت های شرکت فاراب پی سنج اجرای عملیات خ ...

استان تهران

676 بازدید

طراح و مجری تخصصی عملیات خاکبرداری و پایدارسازی گودهای ...

استان تهران

745 بازدید

محصولات و خدمات نیلینگ