پکوک

در حال راه اندازی و تعميرات

تعرفه ایجاد فروشگاه پکوک

آگهی های تجاری وب سایت بانک مشاغل و نیازمندیهای ساختمانی پکوک به 4 قسمت تقسیم می گردد.

اولویت اول ،نمایش آگهی های ساختمانی سه ستاره می باشد که تمامی آگهی های سه ستاره بصورت رندوم در اولویت اول نمایش داده می شوند.

اولویت دوم نمایش، آگهی های ساختمانی  دو ستاره می باشند که تمامی آگهی های دو ستاره بصورت رندوم در اولویت دوم نمایش داده می شوند.

اولویت سوم نمایش ، آگهی های ساختمانی یک ستاره می باشند که تمامی آگهی های یک ستاره بصورت رندوم اولویت سوم نمایش داده می شوند.

اولویت چهارم نمایش ، آگهی  های ساختمانی رایگان می باشند که تمامی آگهی های رایگان بصورت رندوم در اولویت چهارم نمایش داده می شوند.


تعرفه تمامی آگهی های ساختمانی به غیر از استان تهران شامل 50% تخفیف می باشند.تعرفه آگهی های ساختمانی وب سایت صنعت ساختمان پکوک به شرح جدول ذیل می باشد.

 
نوع آگهی ساختمانی یک ماهه تومان سه ماهه تومان شش ماهه تومان
آگهی ساختمانی سه ستاره 30,000 80,000 140,000
آگهی ساختمانی دو ستاره 20,000 50,000 95,000
آگهی ساختمانی یک ستاره 10,000 25,000 45,000
آگهی رایگان ---- ---- ----


 

تعرفه آگهی بنری وب سایت صنعت ساختمان پکوک به شرح جدول ذیل می باشد.

 

نوع آگهی ینری یک ماهه تومان سه ماهه تومان شش ماهه تومان
آگهی بنری در صفحه اصلی (همه استانها) 200,000 500,000 900,000
آگهی بنری در صفحه اصلی (استانها) 200,000 500,000 900,000
آگهی بنری در زیر گروه (همه استانها) 150,000 400,000 750,000

آگهی بنری در زیر گروه (استانها)

150,000 400,000 750,000


تعرفه نمایش آگهی های ساختمانی منتخب به شرح جدول ذیل می باشد .

 

نوع آگهی منتخب ساختمانی یک ماهه تومان سه ماهه تومان
آگهی منتخب در صفحه اصلی 100,000 250,000

آگهی منتخب در زیر گروه

75,000 200,000

 


تعرفه تمامی آگهی های ساختمانی به غیر از استان تهران شامل 50% تخفیف می باشند..

بانک مشاغل پکوک
بانک مشاغل
آگهی های بنری